Thisted Kirke
I kapellet på sydvæggen er ophængt 3 plader med våbenskjolde og 2 kisteplader med indskrift fra Enevold Berregaards og Anne Søes Kister.  Kapellet er ifølge indskriften over døren købt og indrettet til begravelsested 1698, restaureret og istandsat 1891. Marmortavlen på kapellets østvæg har følgende Indskrift: Her under Haabe velædle og og velbyrdig Enevold Berregaard til Kølbygaard fød i giøl Præstegaard 1653 samt hans kiære hustru Velædle og Velbyrdig Anne Søe til Weslesgaard fød i Tisted Aar 1646 een bestandig og intil Dagens ende urørlig Hvilested for deris Legemer naar de eengang have sendt deres siste til en ævig rolighed og en rolig Ævighed Guds Rige. Ynskende intet heller end at som der i Deres lif ar været een Villie i beggis Hierter der og efter deris Død maa være een Graf for begge Legemer. Gud samlede dem i et kjerligt Ægteskab Aar 1679 og velsignede dem med tvende Sønner nemlig Veledle og Velbyrdig Christian Berregaard Kongl. Maists Jnstiz og Cancelliraad Assessor i Høiste Ret og Hofretten og Borgmester i Kjøbenhafn samt Velædle og Mandhaftig Friderich Berregaard Kongl. Maists bestalter Ritmester efter at Velædle Anne Søe hafde fød sin forrige Husbonde Edle og Høiachtbar Søfren Jacobsen Lugge een Søn den Velerværdig og Høilerde Mand, Mag. Søfren Lugge, Sognepræst i Holstebro og een Datter som Aar 1701 indgik til sin Hvile Edle og Velbyrdig nu Sl. Frue Ingeborg Catrine Lugge Hs Cancelli-Assessors Diderich Braeses til Kochedal, hvilke begge da Gud Aar 1678 hiemhentede Deres Sl. Fader sagnede ikke, men skiftede Fader, de haue saa vidt i denne ufuldkommenhed skee kand som ustraffelige Siele fremdraget Deris Lif i een uofuervindelig tillid til Gud een uforanderlig kjerlighed til hver andre een ubøjelig Redelighed mod alle med Naade hos Herren med Ære for Menniskene med een god Samvittighed for dennem Self og som Gud hidindtil rigeligen har benaadet dem med Lyche i al deris foretagende med forsvar paa alle deris veie med Velsignelse inden deris Døre med G1æde over deris Børn med et got Nafn hos alle Dyds og Ærligheds elskere saa biede nu efter een Salig Afskeed fra Verden samlet med den uendelig og overvættes Herlighed i Himmelen ventende at omskifte de groe Haar hvilke de nu bære som en Ærens Crone fundet paa Retfærdigheds Veje med den uforvisnelige Ærens Crantz den uskatterlige Rætfærdigheds Crone, hvilken som een Naadis Gave i Christo Jesu blefu skenket hans Siel Aar 1731 og hendis ligeledis Aar 1736. Begge disse Dyrekøbte og Himmel Salige siele ventede paa den store Guds Aabenbarelses Dag at samlis med deris Legemer som ere lagde her under Jorden og med den Del af Christi Legeme som endnu er Strid paa Jorden. 
På sideskibets nordvæg er ophængt en messingtavle, der oprindelig har været anbragt som plade på en kiste, der blev fjernet 1809. Der læses: Her under hviler den meget Hæderlige dydelige og Gudfrøgtige Matrone Margretha Peders Datter fød i Brøns i Holsten Aar MDCXXX er kommen i Ægteskab med erlig og høyagtbar Mand Peder Matzøn Forvalter ofver Ørum Slot og Goeds Den XX Martii Aar MDCLXI Lefvede med hannem VIII Aar X Maaneder og XIX Dage og aflede tilsammen een Datter og een Søn. Er kommen anden Gang i Ægteskab med den welædle Welærværdige og høylærde Mand Doctor Mauritius Køning, Biscop ofver Aalborg Stift den XXVI October Aar MCLXXI levede med hannem VI Maaneder og VII Dage saligen hensof i Herren den XX Aprilis Aar MDCLXXV. Gud forlene hende med alle udvalde en Ærefuld og glædelig Opstandelse.   Mavrids Køning var biskop over Aalborg stift 1668-1672.
Fra Berregaards kapel