Thisted Kirke
Indvielse af altertavlen
Torsdag d. 14 Aug. 1890. Altertavlens Indvielse:
"I Eftermiddags Kl. 2 indviedes den smukke nye Altertavle i Thisted Kirke.
Som det allerede vil være bekjendt er Alterbilledet malet af Dorph. Det fremstiller Jesus siddende ved Jakobs Brønd i Samtale med den samaritanske Kvinde, der ved Aftenstid er kommet for at hente Vand i sin Krukke. Jesus beder hende om en Drik Vand, og hun forbavses derover, da Jøderne ikke havde Samkvem med Samaritanerne. Jesus svarer da, at hvis hun kjendte den, hun talte til, da bad hun ham, og han vilde give hende Vand. Kvinden siger: Brønden er dyb, og du har Intet at drage op med, hvorfra har du da det levende Vand, mon du da er mere end vor Fader Jakob, som har givet os Brønden og selv har drukket deraf, og hans Børn og hans Kvæg. Da svarer Jesus hende: "Hver den, som drikker af dette Vand, skal tørste igen, men hver som drikker af det Vand, som jeg vil give ham, skal til evig Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg vil give ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som opvækker til evigt Liv." Vi se nu paa Alterbilledet Jesus siddende paa Stenen ved Siden af Brønden, sigende disse ord, medens Kvinden staar spændt lyttende og grundende over Jesu Ord, som hun endnu ikke forstaar. Rammen omkring Billedet er en Rundbue, baaren af to store korinthiske Søjler og Øverst kronet af et Kors med en rig Anvendelse af Forgyldning, der staar fortrinligt mod Egetræ­ets narturlige Farve. Den er tegnet af Arkitekt Uldall og udført i Snedker Kirkegaards Værksted her i Byen, og det væ­sentligste af Arbejdet er udført af Snedkersvend Knakker­gaard, medens Korset er udført af Lærling Carl Rohde. Under Billedet staar de ovenfor fremhævede Ord af Jesus med forgyldt Skrift. Denne, tillige med det øvrige Forgyl­derarbejde er udført af Malermester Gjørup og særlig af Ma­lersvend Madsen, der tillige har udført Dekorationsarbejdet i Koret. Den gamle Altertavle vil blive anbragt i sin oprindelige Skikkelse i Taarnet i det store Rum bagved orglet, og samme­steds er et af Træ udskaaret legemsstort Billede af den korsfæstede Christus bleven ophængt. Det fandtes under Al­tergulvet og blev paa Foranledning af Klokker Riis optaget og anbragt paa sin nuværende Plads. En heldig Forandring i Koret er samtidig foretaget, idet den store Lysekrone, som tidligere hang over Døbefonden, og som vilde dække den smukke Altertavle altfor meget, er ble­ven hængt længere ned i Kirken, og istedet for den, vil der blive anbragt en stor Kandelaber på hver Side af Alteret. Vor iforvejen smukke og tiltalende Kirke er derved bleven endnu langt skjønnere, saa alle Menighedens Medlemmer maa være Kirkeinspektionen takskyldige, fordi den paa en saa smuk Maade har faaet denne længe ønskede Forandring gennem­ført, og det hele Arrangement gjør den tekniske Leder af Ar­bejdet, Arkitekt Uldall megen Ære. Ved Indvielsen af den nye Altertavle var Kirken aldeles fyldt. Indvielsestalen blev under Provst Rohdes vedvarende Sygdom holdt af Pastor Leth. Fra Svalqaards arkiv.
Altertavle malet af Dorph i 1890