Thisted Kirke
Som Thisted kirke i dag fremtræder, er den resultatet af en lang række ombygninger og tilbygninger.  Oprindelig har der på den nuværende kirkes plads stået en romansk granitkirke væsentlig af samme udseende som flere af egnens gamle landsbykirker, og fra denne gamle kirkebygning stammer de mange granitkvadre, sokkelsten og kvadre med figurer, der kan findes siddende spredt i kirkemuren. På sydsiden af kirkeskibet ses således en kvader, hvorpå der er indhugget et løbende dyr. Kvaderen er indsat i omvendt stilling, og på kirkens østgavl findes indmuret en række figursten, hvoraf en enkelt bærer et hoved. Om denne gamle kirkebygning kan det med sikkerhed siges, at den må være opført på Valdemar sejrs tid. Rimeligvis på den tid, da byen blev købstad ca. 1500, har denne gamle kirke måttet vige pladsen for den nuværende kirkebygning, og denne antagelse stemmer for så vidt også overens med et gammelt sagn, der fortæller, at kong Hans har ladet kirken bygge. Bygningsstilen, i hvilken kirken er opført, er den gothiske, let kendelig på de høje, slanke og spidse buer, der findes overalt i kirkens vinduer, døre og hvælvinger. Den næste forandring med kirkebygningen er foregået i slutningen af det 17. Århundrede, idet den nordre kirkevæg er blevet gennembrudt, således, at kun 4 piller af den er blevet stående tilbage og det nordre sideskib tilføjet. Senere er kirkeskibet blevet forlænget mod øst med to hvælvingsfag, hvilket ses bl. a. på den udvendige gesims; men tiden for denne tilbygning kendes ikke med bestemthed.
Thisted Kirke Lidt historie
I 1863 blev den sidste tilbygning foretaget, idet våbenhus og sakristi blev udvidede til dobbelt størrelse; samtidig fjernedes de gamle trævinduer i sydmuren og de nuværende blev indsat. Sideskibets vinduer er betydeligt mindre. Selve kirkens bygningsmateriale består foruden af granit også af limstenskvadre, munkesten og almindelige gule sten, altså en broget blanding, der over alt er overhvidtet. Kirkens skib og kor har tilsammen en længde af 40 m og en bredde af 11 m.