Thisted Kirke
Anton Laurids Johannes Dorph
Dorph, Anton Laurids Johannes (15.2. 1831 – 12.1.1914), Maler. F. i Horsens. For­ældre: Rektor N. V. D. og Hustru. Begavet med afgjort Tegnetalent begyndte D. at søge Undervisning hos Habbe, C. Dahl og fra 1846 på Akademiet og i Eckersbergs Atelier; derefter arbejdede han 1849-50  under Marstrand.  Begyndte 1850 at udstille, var 1854 i Nord­italien og i Paris, hvor han lærte af Couture, rejste atter 1859-61 udenlands med Akademiets Støtte. Han var efterhånden blevet kendt og søgt som Portrætmaler; 1852 vandt Billedet af Seminarieforstander J. Jensen (Frederiksborg) megen Anerkendelse, og hans Portræt af C. N. Rosenkilde (Kgl. Teater) vakte stærkt Bifald. Hans Opfattelse af Modellerne er dog ofte noget konventionel og upersonlig. Også som Genremaler fik D. et stort og købedygtigt Publikum; hans Folkelivsbilleder af Fiskere er ved deres rolige Holdning, blide Idyl og gennemarbejdede Form blevet meget populære. En anden Specialitet havde D. i Altertavlemaleriet. Hans Billeder er smukke, akademiske Malerier i ulastelig Fremtræden, men af et lidet kræsent Farvevalg („Jesus hos Martha og Marie" (Stefanskirken), ”Kristus lader de små Børn komme til sig" (Holmens Kirke)) og ret overfladiske i Følelsen; men de vandt en mægtig Popularitet og ses i Reproduktioner overalt. D. hørte til den  gamle Skole og besad stor malerisk Færdighed og Respekt for sin Kunst, men hans personlige Særpræg var ikke umiskende­ligt. Han hørte til Carl Blochs Generation og sidestilledes stundom, dog næppe med Rette, med denne Kunstner, hvis rige Ånd han på ingen Måde kunde komme på Højde med; hans Anseelse var dog betydelig. 1871 blev han Akademimedlem. D. i Kbh. - Gift 1866 Christine Louise D. (Dansk Biografisk Leksikon I)