Thisted Kirke
Sideskibets indskrifter
På sideskibets nordvæg hænger et lille epitafium, hvorpå der står: Forkrænkeligheds Billede til Eftertanke for Forkrænkelige opsatt hos De Jordiske Levninger, som herunder hviler i Haab om uforkrænkelighed af i Livet Hæderlige og Vellærde nu hos Gud salige Klaus Kaspergaard Ursin, Hans Fader Velærværdige og høylærde Herr Claus Ursin Sognepræst til Thøese i Mors kalte Gud fra ham Hans første Barndom, da Hans Moder Margrethe Sophie Zitscher Siden i sit enlige Enke Sæde med megen Omsorg befordre Hans opdragelse ved at holde ham til Studeringer, Hvoraf hun ogsaa hafde den glæde som af eniste Søn, at han derude Forfremmedes. Da Hand i sit 24. Aar hafde overstaaet de Academiske Examina, opholdte Hand sig siden hos sin Moder, hvor Hand tilligemed at være hende til Opmuntring anvendte Tiden paa at informere og at fortsætte sine Studeringer og som Hand hafde udvalgt sig det Theologiske Studium søgte hand ved at øve sig derudi at være baade sig selv og andre til opbyggelse udi Guds Kundskab. - Indtil det behagede Gud, som han her havde beskuet i Ordet som i et Spejl, efter Hand ved Troen havde aabenbaret sig selv for Ham ved en salig Død den 27. Juni 1765 at sætte Hans Siæl sin Herligheds beskuelse i Hans alders 28de aar For hvilken Salighed ogsaa Legemet som her er saaed Forkrænkelse, i Jesu aabenbarelse skal samles og ævindelig nyde.Hvilket Uforkrænkeligheds Haab vi opnaar om vi i Tide flyer den Forkrænkelighed, der er i verden ved Begiærlighed.
Den 3. Lysekrone i sideskibet angiver, at: "Herunder hviler Tolder Zitscher Min fader, Moder og Søn. Margarethe Sophie Sel Herrn Ursins Anno 1769."  Begravelsesstedet må altså have været i sideskibet, og ligstenen, der er henstillet ved kirkens tårn, må formodentlig have ligget herinde.
Endelig har det sidste epitafium i sideskibet følgende indskrift: Den frome actbahre og velforneme Mand Thommas Grauersen barnfød her Thisted A. 1650 den 7 Juni Kommen Ægteskab 1677 den 21 Juno og levede kierlig sammen udi 22 Aar og døde hand her i Thisted Ao 1717 I hans Alders 62 Aar. Desligeste hans Kiere hustru ærlig dyderig og gudfryctige Matrone Sal-Sidsels Christen Dotter barnfød Accersogn Ao 1630 den 12 May og og døde her i Thisted Ao 1699 d. 13 semptemb. udi hendes Alders 69 Aar. Ao. 1705 haver Tomas Grauersen til dette begrafelsessteds vedligeholdelse henlagt 100 Rixd. som efter hans og hans hustrus dødelige afgang Norringstoftsgaards eiere aarlig   saa lenge Verden staar skal forrentes til tiisted Kierche. Thomas Graursen, der boede Thisted og muligvis var farver, ejede Nordentoft, Sjørring sogn. Hans dødsår er efter kirkebogen 1712. Sidsel Christensdatter var hans første hustru.