Thisted Kirke
Skinnerup Kirke
Herunder ses en række billeder fra Skinnerup Kirke. Under billederne findes en historisk oversigt samt en liste over ansatte og menighedsråd ved Skinnerup Kirke.
Skinnerup kirke er en romansk kirke, der oprindelig bestod af skib og kor. Våbenhuset menes at være opført i 1698, mens tårnet er bygget i 1932. Murene er stærkt omsatte, og der er ingen spor af de oprindelige vinduer. Syddøren er stadig i anvendelse, mens norddøren kun ses som en niche indvendigt i kirken.
Sokkelkvadren, der måler 3,90 m, regnes for Danmarks længste.
Kirken gennemgik en stor restaurering i 1979-80, hvor blytaget på sydsiden blev fornyet. Nordsiden blev sidst fornyet i 1932.
Før tårnet blev bygget i 1932, hang klokken i en galge, der var muret op ad korets østgavl. Kirkens gamle klokke bærer indskrifterne: »Her Jens Olufsøn Sognepræst til Skinderup Kierck« og: »Antonius Wiese in Lübeck Anno 1653.« – Den nye klokke, der er en testamentarisk gave fra 1990, er støbt af Paccard, Frankrig.
Kirken ejedes af staten fra reformationen til 1721, da kirketienden blev tilskødet justitsråd Enevold Berregaard. Den var privatejet, indtil den fik selveje 1. januar 1915.
Sognepræst: Anne-Mette  Grønborg Møllevej 65 7700 Thisted tlf. 97920315 / 22539007 mail: amso@km.dk   Kirkesanger: Julie Nørgård Holst Kirkevej 40 7741 Frøstrup tlf. 29662965   Organist: Magnus Thorhauge tlf. 31245541 mail: magnus.s.thorhauge@gmail.com   Graver: Peter Thorhauge - tlf. 24619480 Kurt M. Jensen - tlf. 25210032 mail: skinnerupkirke@gmail.com Træffetid: mandag mellem kl 10.00 og kl 14.00 på kirkegården eller på tlf.
Formand: Thomas Kristoffersen Tranhøjvej 5 7700 Thisted tlf: 26140900 mail: thomasogannette@gmail.com   Næstformand: Frank Andersen Åvænget 8 7700 Thisted mail: butikunikbolig@email.dk   Kasserer Hanne Gade Hanstholmvej 60 7700 Thisted tlf. 23446675 mail: allankr@post4.tele.dk   Kirkeværge Ellen Sloth Nielsen Åvænget 6 Skinnerup tlf. mail: ellensloth@gmail.com   Sekretær Anne-Mette Grønborg Sørensen Møllevej 69 7700 Thisted tlf. 97920315 / 22539007 mail: amso@km.dk
Skinnerup Menighedsråd
Ansatte ved Skinnerup Kirke
Nyt alterparti i Skinnerup Kirke. Læs folder HER
Skinnerup Kirke - historie Skinnerup Kirke ligger for enden af en tidligere fjordarm, Skinnerup Fjord. Som følge af konstant landhævning af Thy siden istiden er denne fjordarm i dag reduceret til en å, som løber gennem Thisted for at munde ud i Thisted Havn. I tidlig middelalder betød Skinnerup Fjord, at hovedtrafikken nord-syd gennem Thy måtte gå længere inde i landet end i dag. Da kirken blev opført i 1200-tallet, var Skinnerup således knudepunkt for veje til og fra Thisted, Tilsted, Sjørring, Thorsted, Øster Vandet, Nors og Hillerslev. Skinnerup kirke er en romansk granit-kvaderstens-kirke formentlig fra sidst i 1100 tallet. Oprindelig bestod kirken af skib og kor. Våbenhuset menes at være opført i 1698, mens tårnet er bygget i 1932.  Kirken gennemgik en stor restaurering i 1979-80, hvor blytaget på sydsiden blev fornyet. Nordsiden blev sidst fornyet i 1932, hvor kirken også fik tårnet. Før tårnet blev bygget, hang klokken i en galge, der var muret op ad korets østgavl. Kirkens gamle klokke bærer indskrifterne: »Her Jens Olufsøn Sognepræst til Skinderup Kierck« og: »Antonius Wiese in Lübeck Anno 1653.« – Den nye klokke, der er en testamentarisk gave fra 1990, er støbt af Paccard, Frankrig. Kirken ejedes af staten fra reformationen til 1721, da skødet overgik til justitsråd Enevold Berregaard. Kirken var således privatejet, indtil den fik selveje 1. januar 1915. Skinnerup sogn hørte i 1400 talet under Hillerslev Herred. Sognet har haft skiftende tilhør til de omkringliggende pastorater, og er i dag tilhørende Thisted- Skinnerup pastorat. Kirkegården er hegnet af Kampestensdiger. Kirkens indgang mod øst og låger i syd og nord har murede piller, analoge med våbenhuset. Skinnerup kirke har flere interessante særegne arkitektoniske og udsmykningsmæssige træk.   I kirkens sydmur sidder en sokkelkvader (billedet), der måler 3,90 m, og regnes for at være Danmarks længste. I østmuren findes en kvadersten med to modstillede løver – vendt på hovedet!  I Skibets nordmur findes en indmuret Billedkvader, der iflg et sagn viser en Hest, hvis hale blev afsvedet af en Bjergmand; han måtte slippe hesten, da den for over Nors-Skinnerup Skel. En kvadersten, som har dannet overligger over kvindedøren i nordsiden viser i relief en tobenet drage med en masse slyngninger. Ornamentet er 1100 tals stil, og det er faktisk den rigest ornamenterede døroverligger i Thy.    Kirkens døbefont er af granit og udført i den romanske periode. Mange døbefonte i Thy har fælles træk, så man taler om Thybo-type. Og netop i Skinnerup kirke ses denne type døbefont, bægerformet med indhuggede tunger som blade, der bærer kummen. Dåbsfadet af messing er et Nürnbergarbejde fra omkr. 1575. I bunden ses Kristuslammet med sejrsfanen.  Kirkegulvet er noget helt specielt. Ved renoveringen i 1979 blev det gamle gulv frilagt – og viser en belægning af granitkvadre og teglsten lagt i afvekslende mønstre, som ikke kendes i andre kirker i Thy. I en niche ved kirkens tidligere norddør ser man 3 Helgenfigurer, som er de eneste bevarede rester af en sengotisk altertavle. Disse tre helgener: Den hellige Barbara med attributterne bog og kalk, apostlen Thomas med lanse og bog, og den hellige Katharina med hjul og sværd – står som minder om den katolske tro og tid. Epitafier - mindetavler var et udbredt træk i 1800-tallet – og ofte lavet i messing/træ. I Thy finder man i flere kirker nogle særprægede epitafier i valset blik. Blik-epitafierne ruster let – og er mange steder gået til. Men i Skinnerup Kirke findes 3 af disse plader bevaret.  Ved en festgudstjeneste 20. nov 2016 blev den nye altertavle indviet i Skinnerup Kirke. Alma Hansen, organist ved Skinnerup Kirke (1932-1985), testamenterede Skinnerup Kirke midler til ’forskønnelse af kirkens indre’. På det grundlag blev de første overvejelser omkring en ny altertavle sat i gang i 2012, og menighedsrådet arbejdede i samråd med provsti og stift om det. Kunstner, Kurt Tegtmeier fra Vang blev valgt til at udføre opgaven.Den nye alterudsmykning, ’En ny begyndelse’ er et skulpturelt udtryk. Udsmykningen består af to store stålrelieffer og en alterfigur af forsølvet messing. Den eksisterende alteropbygning med Thorvaldsens Kristusfigur er integreret i helheden. Kurt Tegtmeier siger selv om udsmykningen: Motivet er Treenigheden. Det største relief, øverst i venstre side antyder et skabelsesmotiv: et scanningsbillede af et få dage gammelt foster, et embryon. Her under et blankt felt som et spejl. Den konkave form gør, at vi ser vort spejlbillede omvendt - som vi er set af Gud - i skabelsens perspektiv. Midterpartiet, Kristus er ét med baggrunden, og som en åben favn, strålende som et indre lys kommer han os i møde. Billedet på Helligånden – en figur, en due står på kanten af alterbordet. Og scepteret, magtens symbol, er staven, der danner bindeled mellem Treenighedens symboler. Relieffet nederst til højre er en refleksion af Helligånden, hvor motivet i det blanke stål er en bevægelse – vækst – som korn, der dør i jorden for at spire - fra død til liv. Et motiv der leder tanken hen på evigheden, fra skabelse gennem død til liv. Læs mere – og se billeder: http://www.thisted-kirke.dk/index_htm_files/1700657_Skinnerup%20Kirke_web.pdf.  
Konfirmation 2023 Fredag d. 5. maj